Nizhny Novgorod Machine-Building Plant

10.01 2018

Nizhny Novgorod Machine-Building Plant

Nizhny Novgorod Machine-Building Plant
Nizhny Novgorod (2015), completed